Banner trang chủ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường​

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường​

(Theo Quyết định số 2198/QĐ-TCMT ngày 13 tháng 12  năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

1. Vị trí và chức năng

   Hội đồng biên tập của Tạp chí được thành lập để tư vấn, giúp Tổng biên tập trong việc định hướng và xác định nội dung chỉ đạo và điều hành hoạt động của Tạp chí theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ mục đích đã được xác định trong Giấy phép xuất bản và phục vụ tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường. Hội đồng biên tập sẽ gồm các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực môi trường và liên quan.

  2. Hội đồng có trách nhiệm

- Đề xuất định hướng về nội dung, các trọng tâm, chủ đề cho từng năm, từng thời kỳ và từng số;

- Thẩm định, phản biện và đánh giá nội dung các bài gửi đăng Tạp chí;

- Trực tiếp tham gia viết bài đăng trong Tạp chí;

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cho Tạp chí;

- Giới thiệu và phổ biến Tạp chí tới mọi đối tượng bạn đọc quan tâm;

- Giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp và mọi đối tượng có nhu cầu quảng bá, tuyên truyền trên Tạp chí.

   3. Hội đồng có quyền hạn

- Thành viên Hội đồng biên tập được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của Tạp chí; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, các vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường của đất nước.

- Thành viên Hội đồng biên tập khi thẩm định, xử lý các nội dung cụ thể  thì được hưởng chế độ  thẩm định nội dung tác phẩm theo mức do Tổng Biên tập quyết định căn cứ theo Quyết định số 217/QĐ-BTNMT về Quy chế quản lý nhuận bút trong các đơn vị báo chí thuộc Bộ TN&MT.

- Thành viên Hội đồng biên tập khi giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo trên Tạp chí sẽ được hưởng hoa hồng từ dịch vụ quảng cáo theo quy định.

   4. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng thành viên Hội đồng là 16 người. Thành viên Hội đồng được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở đề nghị của Tạp chí Môi trường và Vụ Tổ chức cán bộ.

- 01 Lãnh đạo Tổng cục Môi trường là Chủ tịch Hội đồng.   

   5. Chế độ làm việc

   Hội đồng làm việc theo chế độ chuyên gia. Hội đồng họp theo năm và có thể được triệu tập bất thường khi có đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí.

   6. Tổ chức thực hiện

    Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

    Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy có vấn đề vướng mắc, bất hợp lý, các thành viên Hội đồng phản ánh kịp thời về Tạp chí Môi trường để tổng hợp trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét quyết định.