Banner trang chủ

Triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu

21/07/2023

    Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ đề ra và phân công thực hiện tại Nghị quyết số 48/NQ-CP nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng tài nguyên biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo.

    Cùng với đó, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai; đồng thời, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Kế hoạch của UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng ngành, địa phương; và làm cơ sở để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

    Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền về biển đảo; tập trung hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển đảo; đồng thời, huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển kết cấu hạ tầng biển, ven biển và đô thị ven biển; phát triển văn hóa - xã hội vùng biển đảo và ven biển; nhiệm vụ phát triển các ngành kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh.

    UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình; cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của ngành, địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023. Trong đó, Sở TN&MT có trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện; tổ chức sơ kết thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo trong phạm vi quản lý.

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn