Banner trang chủ

Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

29/06/2023

    Ngày 26/6/2023, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ TN&MT.

    Quyết định này kèm theo 11 quy trình và 11 phụ lục về quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

(1) Cấp Giấy phép môi trường;

(2) Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường;

(3) Cấp đổi Giấy phép môi trường;

(4) Cấp lại Giấy phép môi trường;

(5) Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường;

6) Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát  vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng;

(7) Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm;

(8) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

(9) Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

(10) Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam;

(11) Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạm Văn Ngọc

Ý kiến của bạn