Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 22/02/2024

Cơ sở khoa học việc lập quy hoạch khu xử lý chất thải rắn áp dụng cho quy hoạch khu chất thải rắn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

14/11/2013

     Từ việc phân tích các điều kiện về đặc điểm tự nhiên, kinh - tế xã hội (KT - XH) và các luận cứ khoa học trong việc xây dựng quy hoạch địa điểm các khu xử lý chất thải rắn (CTR), nghiên cứu đã đề xuất quy trình quy hoạch vị trí các điểm xử lý CTR tập trung cho huyện Thủy Nguyên bao gồm 4 giai đoạn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở lý luận, phương pháp khoa học, hệ thống, các luận cứ quan trọng, then chốt cần có trong quá trình thực hiện quy trình, quy hoạch khu xử lý CTR cấp huyện nói riêng cũng như các cấp quy hoạch khác.

 

Phạm Quốc Ka

Sở TN&MT Hải Phòng

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 9/2013)

Ý kiến của bạn