Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 22/02/2024

Đánh giá khả năng phân hủy sinh học của bao bì bằng phương pháp đo độ giảm khối lượng với quy trình rút ngắn thời gian

10/01/2014

     Trên cơ sở lý thuyết về quá trình phân hủy sinh học (PHSH), dựa trên đặc tính của bao bì, tham khảo các quy trình đã được áp dụng trên thế giới, thiết lập mô hình và quy trình thí nghiệm phù hợp với điều kiện của Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho phép đề xuất quy trình đánh giá khả năng PHSH của mẫu bằng phương pháp đo độ giảm khối lượng và xác định hằng số tốc độ phân hủy theo động học bậc 0 và bậc 1 để rút ngắn thời gian thí nghiệm (chỉ 3 - 6 tháng). Kết quả thí nghiệm cho thấy, các mẫu túi của Đức và Hà Lan được sản xuất từ biopolyme có khả năng phân hủy 90% trong thời gian từ 4,1 tháng (túi của Đức) đến 7,3 tháng (túi Hà Lan). Trong khi các túi còn lại cần 16,56 năm (oxo-bidegradable bags) đến 246,6 năm (túi ni lông thông thường). Hằng số tốc độ phân hủy theo động học bậc 0 của túi PHSH Đức, Hà Lan, oxo-biodegradable plastic bags và túi ni lông thông thường lần lượt là 0,7349; 0,4074; 0,0151 và 0,0010 (% khối lượng giảm/ngày). Kết quả này cho thấy, có thể đánh giá nhanh hơn mức độ PHSH của các loại bao bì trong điều kiện phòng thí nghiệm của Việt Nam.
 
 
Trần Thị Mỹ Diệu, Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Trung Việt
Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Văn Lang
(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 11/2013)
 
 
Ý kiến của bạn