Banner trang chủ

Sơn La: Phê duyệt chương trình quan trắc môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025

23/09/2022

    UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1802/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025, thay thế một phần Chương trình quan trắc giai đoạn 2021 - 2025. Thông qua hoạt động theo dõi, quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, trầm tích, môi trường đất trên địa bàn tỉnh nhằm bổ sung có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường; cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường; góp phần cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm, mức độ ô nhiễm và các tác động xấu đối với môi trường; tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT và làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Sơn La sẽ triển khai quan trắc tại 38 vị trí môi trường không khí, 49 vị trí nước mặt, tần suất 6 đợt/năm; 13 vị trí môi trường nước dưới đất, tần suất 4 đợt/năm; 5 vị trí trầm tích đáy, tần suất 2 đợt/năm và 19 vị trí môi trường đất, tần suất 2 đợt/năm.

    Các điểm, thông số, tần suất quan trắc được lựa chọn đảm bảo tính đại diện, đặc trưng của khu vực quan trắc, đánh giá được hiện trạng và giám sát được các tác động từ các nguồn thải với môi trường quan trắc, đáp ứng được nhu cầu dữ liệu, thông tin cần thu thập và có tính kế thừa kết quả quan trắc của các năm trước, phù hợp với nguồn kinh phí được giao và đúng quy định của Luật BVMT năm 2020, Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT.

    Dự kiến, báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm sẽ hoàn thành, gửi Bộ TN&MT trước ngày 15/2 của năm tiếp theo; đồng thời cập nhật, công bố kết quả quan trắc môi trường hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT.

    Cũng theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tổ chức rà soát, đánh giá, đề nghị điều chỉnh Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Sơn La định kỳ 5 năm hoặc khi có yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và BVMT.

An Vi

Ý kiến của bạn