Banner trang chủ

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình

28/09/2023

    Ngày 21/9/2023, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2724/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 6/02 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính về rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách; điều hòa, phân bổ, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước và khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

    Về nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách tài nguyên nước, Bộ TN&MT sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về tài nguyên nước và các pháp luật có liên quan đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn, quản lý các vấn đề mới phát sinh để đề xuất đưa vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ TN&MT.

    Đối với nhiệm vụ điều hòa, phân bổ, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước, Bộ TN&MT tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, mô hình số để kết nối thông tin, dữ liệu, thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước: Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, mô hình toán để hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối nguồn nước theo thời gian thực trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

    Cùng với đó, Bộ sẽ nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; xây dựng/nâng cấp hệ thống để phục vụ kiểm soát các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và duy trì hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước. Bộ cũng sẽ xây dựng phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước: Xây dựng phương án điều hoà, phân bổ nguồn nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Rà soát, đề xuất danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong trường hợp cần thiết. Triển khai thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng khan hiếm nước, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

    Về nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm và tái sử dụng nước, quản lý, bảo vệ nguồn nước phù hợp với đặc thù của lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về nguồn nước xuyên biên giới của lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

An Vi

Ý kiến của bạn