Banner trang chủ

Sơn La: Phê duyệt Đề cương, Dự toán Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất

04/07/2023

    Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND, phê duyệt Đề cương, Dự toán Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất, tương ứng với các mức độ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000 với các nguồn nước nội tỉnh. Đây là dự án thuộc Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với các nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh.

    Mục tiêu thực hiện Dự án nhằm đánh giá tổng hợp sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, số lượng (trữ lượng), chất lượng tài nguyên nước dưới đất. Xác định khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất cho các mục đích sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Qua đó, tạo lập bộ dữ liệu nhằm cung cấp thông tin, số liệu về tài nguyên nước dưới đất, phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh.

    Các bản đồ tỷ lệ 1:50.000 giao nộp gồm: Bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; bản đồ tài nguyên nước dưới đất; bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất; bản đồ mô đun dòng ngầm, cùng các báo cáo chuyên đề về đặc điểm, hiện trạng, diễn biến, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và báo cáo khảo sát địa vật lý.

    Phạm vi thực hiện Dự án trên toàn tỉnh với tổng diện tích trên 1.000 km2; thực hiện với toàn bộ tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh. Thời gian triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn