Banner trang chủ

Gia Lai: Ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

03/07/2023

    Ngày 22/6/2023, UBND tỉnh GIa Lai đã ký Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, kể từ ngày 31/8/2023, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN&MT phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước đối với các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Sở TN&MT. Sở có trách nhiệm đăng tải vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước trên trang thông tin điện tử của Sở sau khi phê duyệt theo quy định. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước để cấp nước cho sinh hoạt trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ TN&MT (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) và UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm.

    UBND cấp huyện và cấp xã đăng tải vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, cấp xã sau khi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được phê duyệt. Phối hợp với các tổ chức có công trình khai thác nước để cấp nước cho sinh hoạt và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố. Thực hiện biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn. Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền.

    Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Đồng thời, tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác nước có trách nhiệm đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc phạm vi công trình khai thác của mình và thể hiện trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố. Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

    UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu, trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Trần Tân

Ý kiến của bạn