Banner trang chủ

Danh sách thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường

Danh sách thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Môi trường

(Theo Quyết định số 2197/QĐ-TCMT ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

   TS. Nguyễn Văn Tài

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Chủ tịch

2

   GS.TS. Nguyễn Việt Anh

Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường,

Đại học Xây dựng Hà Nội

Ủy viên

3

   GS. TS. Đặng Kim Chi

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

4

   PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh

Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT, Bộ TN&MT

Ủy viên

5

   GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng

Chủ tịch danh dự Hội Môi trường xây dựng Việt Nam

Ủy viên

6

   TS. Nguyễn Thế Đồng

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Ủy viên

7

   PGS. TS. Lê Thu Hoa

Nguyên Trưởng Khoa Môi trường và Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ủy viên

8

   GS. TS KH. Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam;

Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam

Ủy viên

9

   PGS. TS. Phạm Văn Lợi

Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

Ủy viên

10

   PGS. TS. Phạm Trung Lương

Viện Môi trường và Phát triển bền vững;

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch

Ủy viên

11

   GS. TS. Nguyễn Văn Phước

Nguyên Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

12

   TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Ủy viên

13

   PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn

Học viện Khoa học Xã hội

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

14

   PGS. TS. Lê Kế Sơn

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

Nguyên Chánh Văn phòng 33

Ủy viên

15

   PGS. TS. Trương Mạnh Tiến

Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam

Ủy viên

16

   TS. Hoàng Dương Tùng

Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam;

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Ủy viên

17

   PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên

Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường,

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên