Banner trang chủ

Chức năng, Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định số 786/QĐ-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

   Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Môi trường là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng của cơ quan báo chí chuyên ngành giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Tổng cục.

2. Tạp chí Môi trường là tổ chức đặt tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi  trường, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí có trụ sở chính tại Hà Nội; có phóng viên thường trú tại khu vực miền Trung và miền Nam. 

   Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng nội dung nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường và đa dạng sinh học; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, giới thiệu thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thông qua hoạt động báo chí.

2. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Môi trường (bản in và điện tử), tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Tổ chức sản xuất và xuất bản các sản phẩm truyền thông đa phương tiện về lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề môi trường thông qua hoạt động báo chí được xã hội quan tâm.

5. Liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết để sản xuất nội dung báo chí thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định của pháp luật.

6. Tổ chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên; Xây dựng các chế độ chính sách về nhuận bút và thù lao cho các thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác viên, thông tin viên theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng kiến thức môi trường và đa dạng sinh học, nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

 8. Tổ chức giao dịch ký kết các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực chế bản, in ấn, phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông; tiếp nhận, biên tập, xuất bản các nội dung quảng cáo và các dịch vụ truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, báo chí và truyền thông môi trường và đa dạng sinh học theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.

10. Tổ chức các hoạt động vận động tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý biên chế, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Tạp chí theo quy định.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường giao.

   Cơ cấu tổ chức Tạp chí Môi trường

1. Tạp chí Môi trường có Tổng biên tập và không quá 02 phó Tổng biên tập.          

2. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tạp chí; ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Tạp chí Môi trường.

3. Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về lĩnh vực công tác được Tổng biên tập phân công.

4. Tạp chí Môi trường có Hội đồng biên tập. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường là Chủ tịch Hội đồng biên tập. Tổ chức, quy chế hoạt động và thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường do Tổng cục trưởng quyết định phê duyệt.